?> atakentte acil klima deliği | 0532 265 89 83/KAROT/KAROTCU atakentte acil klima deliği – 0532 265 89 83/KAROT/KAROTCU